رنگهای اتومبیلی

رنگهای اتومبیل ایپک بویاخ از بهترین مواد و فرمول ارتقاع یافته رنگهای قبلی استفاده کرده این رنگها مقاومت بخصوصی در مقابل اشعه UV داشته و هیچ گونه تغییر رنگ در این رنگها اتفاق نمی افتد