رنگ های روغنی

رنگ های روغنی ساختمانی بر پایه الکید رزین تولید می شود و قابل مصرف بر انواع دیوارهای گچی و سیمانی، سطوح چوبی، فلزی و غیره می باشد. بنا به سلیقه مصرف کننده می توان آنرا کاملا مات و یا براق به نسبت دلخواه مشتری ترکیب نمود و بکار برد.
قابل مصرف بر انواع دیوارهای گچی و سیمانی، سطوح چوبی، فلزی و غیره می باشد. شرایط خشک شدن : رنگهای روغنی اگر به طور خالص مصرف شود در دمای 25 درجه سانتیگراد با زمان 1 ساعت به طور سطحی و 22 ساعت به طور عمقی خشک می شود. نکات : حداقل دمای مورد نیاز محیط هنگام استفاده 5 درجه سانتیگراد و حداکثر 40 درجه می باشد. شرایط نگهداری : بهترین زمان نگهداری 14 ماه در دمای حداکثر 35 درجه سانتیگراد است رنگبندی: سفید بسته بندی: کوارت- گالن- حلب