روغنها و پرایمرها

روغن الیف درجه 1 ایپک بویاخ از بهترین مواد حال حاضر تهیه شده و با غلظت مناسب جهت روغن کاری سطوح گچی و پانلهای جدید ساختمانی کاربرد دارد و می توان از این روغن بتونه مناسب و محکم جهت بتونه کاری سطوح زیرین استفاده کرد.