رنگ های حفاظتی

رنگ های حفاظتی برای محافظت فلزات و برخی سطوح در مقابل خورنده ها و رطوبت و عوامل مخرب اجرا میشود